DOLAR 16,4005
EURO 17,5766
ALTIN 976,926
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Trabzon 20°C
Çok Bulutlu

Turizm Sektörü Çıkacak Kararları Bekliyor

tha – Derviş İşçi, “Ekonominin lokomotifi olan turizm sektörü açıklanacak kararları bekliyor”

Yol-İş Holiday Otelleri’nin Başarılı Genel Müdürü Der­viş İŞCİ’nin, Turizm sektörü hakkında açıklaması;

Ül­ke­miz­de ve Dün­ya­da ya­şa­nan Covid 2019 sal­gın has­ta­lı­ğı­nın ne­ti­ce­sin­de Tu­rizm sek­tö­rü %90 durma nok­ta­sı­na gel­miş çoğu otel­ler ka­pat­mış, ka­pat­ma­yan otel­le­ri­miz­de çok sı­kın­tı­lı bir dö­nem­den geç­mek­te­dir. Diğer ta­raf­tan yaz ayı yak­la­şır­ken ka­pa­lı olan otel­le­rin açıl­ma za­ma­nı gel­me­si­ne rağ­men virüs ten do­la­yı açıl­ma­sı mayıs so­nu­na yet­ki­li­le­ri­miz ta­ra­fın­dan baş­la­tıl­ma­sı dü­şü­nül­mek­te­dir. Sek­tör­den biri ola­rak bu se­vin­di­ri­ci bir haber ama devam eden sal­gın has­ta­lık halen aşısı bu­lun­ma­dı­ğın­dan açı­la­cak tu­rizm se­zo­nun­da ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­miz so­run­lar sek­tö­rü dü­şün­dür­mek­te­dir,

Ba­ka­nı­mı­zın sezon açı­lır­ken ba­sı­na ver­miş ol­du­ğu bil­di­ri­de te­sis­le­rin hijen bel­ge­si ala­bi­le­ce­ği­ni,%50 ka­pa­si­te ile ça­lı­şa­bi­le­ce­ği­ni, açık büfe ol­ma­ya­ca­ğı­nı, mi­sa­fir­ler ara­sın­da sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­ra uyul­ma­sı gibi bil­di­rim­ler söy­le­miş­tir. Otel­ci ote­li­ni has­ta­lık bi­ter­se bir an önce açmak is­ti­yor fakat virüs ta­ma­men bit­mez­se aşı bu­lun­maz ise açı­la­cak tu­rizm se­zo­nun­da otel­ler çok sı­kın­tı­lı bir yılın içine gi­re­cek­tir ma­li­yet­ler, gir­di­ler ve büyük so­run­la­rın ol­du­ğu re­sort otel­ler şehir otellerine göre daha çok büyük bir sı­kın­tı içine daha gir­miş ola­cak­tır uzun yıl­lar­dır bir iş­let­me­ci ola­rak ola­bi­lecek sı­kın­tı­la­rı aşa­ğı­da yaz­ma­ya ça­lış­tım,

Nasıl ?

Siz otel­le­re der­se­niz ki ;

% 50 ka­pa­si­te ile çalış,

Açık bü­fe­yi kal­dır, ma­sa­ya ser­vis yap,

De­zen­fek­tan işini artır,

Ser­ti­fi­ka al,

Buna da para öde !

1.) Otele gi­riş­ten çı­kı­şa kadar mi­sa­fi­rin ve otel yö­ne­ti­mi­nin yap­ma­sı ge­re­ken bir zo­run­lu uy­gu­la­ma ola­cak­mı. Gi­riş­te ateş ölçme ve sağ­lı­ğıy­la il­gi­li so­ru­lar olan ki­şi­ye ait check list ya­pı­la­cak mı.

2.) Açı­la­cak olan otel­le­re nasıl bir des­tek dü­şü­nü­lü­yor (per­so­nel, vergi, ener­ji gi­der­le­ri, yi­yecek ve içecek özel­lik­le al­kol­lü içe­cek­ler vs.)

3.) Mi­sa­fir otel­de ko­nak­la­ma ya­par­ken ola­bi­lecek ra­hat­sız­lık so­nu­cun­da has­ta­ne­ye mü­ra­ca­atın­da covid 19 ol­du­ğu tes­pit edi­lir­se otele ve per­so­ne­le ne ola­cak, ay­rı­ca otel­den ay­rıl­dı­ğın­da her­han­gi bir prob­lem yok­ken evine dön­dü­ğün­de ra­hat­sız­la­nıp has­ta­ne­ye mü­ra­ca­atın­da bu vi­rü­sü ta­şı­dı­ğı tes­pit edi­lir­se yine aynı sorun o ta­rih­te otel­de kalan mi­sa­fi­re, per­so­nel ve otele ne ola­cak.

4.) Sal­gın devam et­ti­ği için ha­vuz­lar açık ola­cak­mı, ola­cak­sa kul­lan­ma şart­la­rı ne ola­cak ote­lin kul­lan­dır­ma riski ne ola­cak, ha­vu­za gi­recek bi­rin­de po­zi­tif biri olur­sa ne ola­cak iş­let­me­nin so­rum­lu­lu­ğu ne ola­cak.

5.) 2020 se­zo­nu sa­tış­la­rı tüm tatil Böl­ge­le­rin­de her şey dahil kon­sep­tin­de sa­tıl­dı eğer pan­si­yon ba­zın­da ya­pı­la­cak bir de­ği­şik­lik so­nu­cun­da daha önce satın alan­lar ne ola­cak nasıl bir de­ği­şik­lik ya­pı­la­cak.

6.)Ha­zi­ran Tem­muz Ağus­tos % 50 do­lu­luk, ma­sa­ya ser­vis için 2 kat daha fazla per­so­nel ile hiç bir küçük, orta boy öl­çek­li otel ayak­ta du­ra­maz .

7.) Hiç bir per­so­nel 3 ay için otel­ler­de ça­lış­maz ,

8.) Sezon sonu per­so­ne­li tek­rar çı­kar­ta­mam, elim­de pat­lar kor­ku­su ile sek­tör kaçak is­tih­da­ma yö­ne­lir. Bu ve­si­le ile işkur ile dört aylık yeni bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­na­bi­li­nir iki ay iş kur ödeme yapar iki ay iş­let­me öder.

9.) Şart­lar ve ola­bi­lecek sı­kın­tı­la­ra net ce­vap­lar ve­ril­mez ise Hiç bir otel­ci, 3 ay için ote­li­ni açmak is­te­mez.

10.) Ser­ti­fi­ka verme işi nasıl ola­cak, kri­ter­ler mev­cut otel­le­rin fi­zi­ki du­rum­la­rı göz önün­de bu­lun­du­rul­ma­sı ge­re­kir.

11.) % 50 do­lu­luk demek ma­li­yet­le­rin 2 kat art­ma­sı an­la­mı­na gelir ,400 Tl den 800 Tl ye500 Tl den 1000 Tl çı­ka­cak olan kişi başı üc­ret­ler­le hiç kimse tatil satın ala­maz .

12.) Yu­kar­da­ki mad­de­le­re ce­vap­lar önce sağ­lı­ğa uygun ve son­ra­da iş­let­me­ci­yi des­tek­le­yi­ci olur ise ;

Tatil ve tu­rizm ; hiç bir ver­gi­si, polis kaydı, per­so­nel gi­de­ri ve de­ne­ti­mi ol­ma­yan,

diğer in­san­lar­dan izole edil­miş Ki­ra­lık Da­ire­le­re kayar .

Yu­kar­da­ki ya­zı­lan so­ru­lar ce­va­bı ne olur ama olum­suz ol­du­ğu tak­tir­de sezon da tüm re­sort otel­le­rin so­run­la­rın içine gö­mül­me­si olur ay­rı­ca 2021 yı­lı­na da çok so­run­lu ve sı­kın­tı­lı girer.

Dev­le­tin kayıp , ka­ça­ğı artar ,

Ki­ra­lık Daire sek­tö­rü­ne tavan ,

Tu­ris­tik Otel­le­re taban yap­tı­rır !

Uma­rım

Ba­kan­lık ala­ca­ğı ka­rar­la­rı ar­ka­sın­dan neler ge­le­ce­ği­nin he­sa­bı­nı ya­pa­rak ka­rar­lar alır­lar.

2021 yı­lı­na her şey dahil kon­sep­tin­den kur­tul­mak için bir fır­sat yılı ola­bi­lir 2021 sa­tış­la­rı yeni sis­te­me göre ya­pıl­mış olur. Kay­bo­lan bir yılı yarım pan­si­yon bir satış ya­pa­rak tu­rizm bel­de­le­ri­ni, es­na­fı ta­ma­men ha­re­ket­len­dir­miş olu­ruz. Acen­ta­la­ra satış yap­tı­ğı pa­ket­le­re git­ti­ği tu­rizm bel­de­si­ne bir gün­lük gü­nü­bir­lik tur koy­ma­sı­nı zo­run­lu hale ge­ti­re­bi­lir. Bu satış böl­ge­ye ciddi bir des­tek ver­miş ola­cak.

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.